KORSHOLM IDRÆTSFORENING

 Vedtægter

 

§ 1.

FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED.

 

Foreningens navn er Korsholm Idrætsforening (forkortet KIF).

Foreningen er stiftet den 21. Maj 1938.

Foreningens hjemsted er Favrskov kommune.


 
§ 2.

FORENINGENS FORMÅL.


 Korsholm Idrætsforenings formål er at lede og udvikle idrætslivet samt at samle folk til arrangementer, der kan virke fremmende på dette.

 

§ 3.

MEDLEMSKAB AF ORGANISIONER.
 
 Foreningen er medlem af specialforbundene JHF, DBU Jylland, DGI-Østjylland o. lign., og er undergivet disses love og bestemmelser.


 

§ 4.

OPTAGELSE AF MEDLEMMER.
 
 Som aktivt eller passivt medlem i seniorafdelingen kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 18 år.
 Som aktivt eller passivt medlem i ungdomsafdelingen kan bestyrelsen optage enhver i alderen fra 0 – 17 år.
 Optagelse at umyndige som medlemmer af foreningen kræver samtykke af forældre/værge.

Nye medlemmer udfylder og underskriver indmeldelsesblanket.

Æresmedlemmer godkendes af klubbens bestyrelse.


 

§ 5.

KONTINGENT.
 
 Foreningens kontingent fastsættes for et år af gangen på den ordinære generalforsamling. Kontingentet opkræves helårsvis forud for aktive medlemmer, senior fodbold dog 2 gange.
 For passive medlemmer opkræves kontingentet helårsvis forud. 
 Forud betalt kontingent tilbagebetales ikke ved udmeldelse.
 Angående kontingent frihed overlades det til bestyrelsen at træffe afgørelse i hvert enkelt tilfælde.


 

§ 6.

UDMELDELSE – EKSKLUSION.
 
 Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker til foreningen (afdelingsformanden eller kassereren ) og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til foreningen frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning. Medlemmer har krav på en skriftlig bekræftelse.
 Bestyrelsen bemyndiges til at udforme regler for eksklusion i forbindelse med kontingent restance.
 Medlemmer som er i kontingent restance i forhold til foreningen, kan ikke deltage i nogen form for aktivitet i foreningen, før restancen er betalt eller at der er indgået en aftale med bestyrelsen.
 Ingen, der er udelukket på grund af kontingent restance, kan optages på ny som medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen eller at der er indgået en aftale med bestyrelsen.
 I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen. Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar.

 

§ 7.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING.

 

Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. 
 En lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.
 Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i januar / februar måned, skal indkaldes ved offentlig annoncering senest 14 dage før generalforsamlingen.
 Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
 Stemmeret har alle medlemmer, der har været medlem af foreningen i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen. Stemmeret kan kun udøves ved personlig fremmøde.
 Stemmeret for børn under 16 år kan benyttes af forældre / værge.

  

§ 8.

DAGSORDEN.


Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

 Valg af dirigent.
 Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse.
 Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
 Fastsættelse af kontingent.
 Behandling af forslag til ændring af vedtægterne. 
 Behandling af eventuelt indkomne forslag.
 Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 Valg af 2 suppleanter.
 Valg af 2 revisorer.
 Eventuelt valg af udvalg.
 Eventuelt. 

§ 9.

GENERALFORSAMLINGS LEDELSE M.V.

 

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, til at lede forhandlingerne.
 Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, medmindre vedtægterne forskriver anden majoritet. 
 

Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal på begæring fra et stemmeberettiget medlem, afstemning og valg foregå skriftligt.

 Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol. 

Referatet udfærdiges af bestyrelsen men godkendes og underskrives af dirigenten.

 

§ 10.

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING.

 

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst ¼ af forenings stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.

Om indkaldelsesmåden gælder bestemmelserne i punkt 7.

 

§ 11.

BESTYRELSE – VALG.

 

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til lovene.

Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, en sekretær (forretningsudvalg) og yderligere 2 til 5 medlemmer som vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. I ulige årstal er der

2 -4 på valg og i lige årstal er der 3 – 4 på valg.
 

Genvalg kan finde sted.


 

§ 12.

KONSTITUERING – TEGNINGSRET.

 

Bestyrelsen konstituerer sig snarest, dog senest inden 14 dage efter generalforsamlingen på et bestyrelses møde, med formand, kasserer, afdelingsformænd og sekretær.
 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, herunder formanden, er til stede.
 Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

Foreningen tegnes af bestyrelsens medlemmer. Ved større økonomiske dispositioner udover foreningens daglige drift, kræves dog underskrift fra såvel formand som kasserer.

 

§ 13.

REGNSKAB.

 

Foreningens regnskabsår er fra 1.januar til 31. december.

Bestyrelsen skal afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31.12. til revisorerne.
 Driftsregnskabet og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning.

 

§ 14.

REVISION.

 

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen 2 kritiske revisorer, hvoraf mindst den ene skal være revisor uddannet.

Revisorerne skal hvert år i januar / februar måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede og at de foretagne dispositioner er lovlige i forhold til vedtægterne. Driftsregnskabet og status forsynes med en påtegning.

Revisorerne skal på regnskabet afgive erklæring vedrørende tilskud, som kræves i henhold til folkeoplysningsloven.

Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

 

 § 15.

VEDTÆGTSÆNDRINGER.

 

Forslag om forandring af vedtægterne fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

Indkomne forslag om ændring af vedtægterne fra medlemmer eller bestyrelsen skal behandles under punkt 5 på dagsordenen.

 

 § 16.

FORENINGENS OPLØSNING.

 

Bestemmelse om foreningens opløsning eller sammenlægning med andre foreninger kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse, om hvad der skal ske med foreningens formue, dog er simpelt stemmeflertal her tilstrækkeligt.

I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold anvendes til ungdoms idrætslige formål i den gamle Hinnerup kommune.  

 

Vedtægterne er revideret november 1971, 1978, 1978, februar 2001, 2008, 2011 og 2013 og 2014